«Τενέδιος πέλεκυς»

Πηγή: Εφημερίδα Εστία

«Τενέδιος πέλεκυς» -μ> τοϋΣαράντου Ί. Καργάκου*

Αρέσκονται οί φιλάρχαιοι, ιδίως τώρα ξένοι, νά ομιλούν γιά ελληνικό θαϋμα καί νά έγκωμιάζουν τίς αρετές των αρχαίων Ελλήνων. Δέν θά τίς αμφισβητήσω. Oi άρχαϊοι'Έλληνες μπορεί νά είχαν πολλές άρετές, είχαν καί μεγάλα έλαττώματα. Ούδέποτε, άλλωστε, τά δικαοτήριά τους υπέφεραν άπό άεργία! Στήν Αθήνα οι 5.000 ήλιαστές (σύν 1.000 αναπληρωματικοί) ήσαν σέ συνεχή λειτουργία. Εκδικάζονταν υποθέσεις καί «περίόνου σκιάς». Τοϋτο τί σημαίνει;"Οτι λόγω της πληθώρας των παραπτωμάτων, έπρεπε νά λειτουργούν τά δικαστήρια συνεχώς, κατά τρόπο μάλιστα υποδειγματικό, ώστε νά έπιτυγχάνεται ό πρέπων κολασμός καί νά διαχέεται ώς μάθημα ατούς λοιπούς πολίτες ό σωφρονισμός.
Γιά τό τελευταίο αύτό ήταν άναγκαία ή ήθική άναγωγή τού δικαστή, διότι οί άρχαϊοι πίστευαν ότι ή άποστολή του είναι παιδαγωγική. Ακόμη καί όταν ήταν υποχρεωμένος νά τιμωρεί. Δέν είναι τυχαίο ότι στά άρχαΐα έλληνικά τό ρήμα τιμωρώ, συντασσόμενο μέ δοτική, σήμαινε βοηθώ. Βοηθώ κάποιον ν' άνορθωθεΐ καί νά διορθωθεί.
ΟΊ άρχαϊοι γιά τό σωφρονισμό τών πολιτών δέν χρησιμοποιούσαν μόνο τό νόμο άλλά καί τόν μύθο, πού αύτός κυρίως διαμόρφωνε τό πολιτικό ήθος. Καί τοϋτο διότι είχε τεράστια παιδαγωγική σημασία. Υπάρχουν άναρίθμητοι μύθοι πού άφοροϋν στήν καλή ή κακή άπονομή τής δικαιοσύνης. ΟΊ μύθοι αυτοί δέν άφοροϋν μόνον στούς προσαγόμενους σέ δίκη άλλά καί στούς δικάζοντες. Χωρίς άκέραιους δικαστές, οί νόμοι όσο κι άν είναι καλοί, δέν είναι έπαρκείς γιά τήν άπονομή δικαιοσύνης. Γι' αύτό μας έχουν παραδοθεί πολλοί μύθοι πού μέ τρόπο διδακτικό δείχνουν τήν άναγκαιότητα τής ήθικής επάρκειας, τής άντικειμενικότητας καί της άμεροληψίας τών δικαστών.
Στίς παραδόσεις αύτές άναφέρεται καί ό λεγόμενος «Τενέδιος πέλεκυς». Μέ τόν μύθο αύτό ή παράδοση θέλει νά μας διδάξει ότι ό δικαστής δέν άρκεΐ νά δικάσει καί νά καταδικάσει άλλ' οφείλει πάραυτα νά έφαρμόσει τήν επιδικασθείσα άπό τόν ίδιο ποινή. Αλλά ή Τένεδος πώς έμπλέκεται σέ όλα αύτά τά «διαδικαστικά»; Είναιάπλό, όπως άπλά είναι όλα στίς παραδόσεις. Στήν πόλη τών Κολωνών (στήν άκτή της Τρωάδος) βασίλευε κάποτε κάποιος πού έφερε τό όνομα Κύκνος. Αύτός είχε ένα γυιό ονομαστό γιά τή δικαιοσύνη του, πού λεγόταν Τένης. Ό έν λόγω Τένης άπέρριψε τίς ένοχες ερωτικές προτάσεις τής μητριάς του Φιλόνομης (πού μόνον φιλόνομη δέν ήταν) καί τότε αύτή άρχισε νά συκοφαντεί τόν Τένη στόν πατέρα του, ότι τάχα αύτός είχε κάνει τίς άσελγεϊς προτάσεις πρός αύτήν.
Έμπλεως όργής ό Κύκνος έρριξε τόν Τένη στή θάλασσα γιά νά πνιγή, άλλά τά κύματα, πιό δίκαια άπό τόν οργισμένο πατέρα, πήραν στή ράχη τους τόν άδικημένο νέο καί τόν άφησαν άπαλά στήν άμμουδιά τοϋ άπέναντι νηοιοϋ πού λεγόταν Λεύκοφρυς. Ό Τένης έγινε βασιλιάς στό νησί καί έδωσε σέ αύτό τό όνομά του: Τένεδος. Φρόντισε ιδιαίτερα γιά τήν ταχεία άπονομή τής δικαιοσύνης. Γί αύτό θέσπισε νόμο, βάσει τοϋ όποιου πίσω άπό τό κάθισμα τοϋ δικαστή νά στέκεται ένας δήμιος πού κρατούσε κοφτερό -υποθέτω-πέλεκυν. Σέ περίπτωση πού κάποιος έκ τών διαδίκων θά κατέθετε ψεύδη, πάραυτα ό δήμιος μ' ένα νεύμα τοϋ δικαστή κατέφερε τόν πέλεκυν έπί της κεφαλής τοϋ ψευδομένου. Φυσικά καί κατά τής κεφαλής παντός άλλου, ό όποιος κατά τήν έκτίμηοη τοϋ δικαστή θά έκρίνετο θανάτου άξιος.
Εϋλογα ό άναγνώστης μπορεί νά έρωτήσει: Καί τί γινόταν σέ περίπτωση πού ό δικαστής δέν έκρινε κατά δίκην άλλά παρά δίκην; Ό μύθος έχει φροντίσει καί γι' αύτό. Ό Ηρόδοτος μας έξιστορεϊ στό Ε' βιβλίο του (παρ. 5) ότι ό Πέρσης βασιλιάς Καμβύσης διέταξε νά σφάξουν τόν βασιλικό δικαστή Σισάμνη, επειδή είχε έκδώσει άδικη άπόφαση.
Καί όχι μόνον νά τόν σφάξουν, άλλά καί νά τόν γδάρουν καί άκολούθως νά κάνουν τό δέρμα του λουρίδες καί μέ αύτές νά τυλίξουν τόν δικαστικό θώκο. Μετά άπό τή διαδικασία αύτή ό Καμβύσης κάλεσε τόν γυιό τοϋ Σισάμνη, τόν λεγόμενο Ότάνη καί τόν έβαλε νά κάτσει στό θώκο τοϋ πατέρα του καί νά δικάζει. Εϋλογα μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι ό Ότάνης, ένθυμούμενος τό πάθημα τοϋ πατέρα του, δέν θά επέτρεψε -όσο περνούσε άπό τό χέρι του- νά περιέλθει ή δικαιοσύνη σέ κατάσταση άφασίας.
Άλλά όταν οί νόμοι δέν είναι καλοί, τί νά σοϋ κάνει ό καλός δικαστής; Ό μύθος έχει προβλέψει καί γι' αύτό. Ό Δημοσθένης στόν «Κατά Τιμάρχου» λόγο του άναφέρει ότι ό νομοθέτης τών Έπιζεφυρίων Λοκρών, ό περίφημος Ζάλευκος είχε επιβάλει ώς θεμελιώδη άρχή τοϋ νομοθετεϊν τήν άκόλουθη ρήτρα: «Έάν τις βουληται νόμον καινόν τιθέναι, ένβρόχω τόν τράχηλον έχων νομοθετεί, καί έάν δόξη καλός καί χρήσιμος είναι ό νόμος, ζή ό τιθείς καί απέρχεται, εί δέ μή τέθνηκεν έπισπασθέντος τοϋ βρόχου».
Σέ έλεύθερη άπόδοση τά παραπάνω σημαίνουν: 'Εάν κάποιος θέλει νά θεσπίσει νέο νόμο, κάνει τήν είσήγησή του μέ μιά θηλιά στό λαιμό. Καί άν ό προτεινόμενος νόμος φανεί καλός, τότε αύτός πού τόν πρότεινε ζή καί πάει στό καλό, άλλιώς πεθαίνει μέ τράβηγμα τής θηλιάς.
Βέβαια, άν όλα αύτά εφαρμόζονταν «έν σμικρώ» -έστωστή σύγχρονη Ελλάδα, θά διατρέχαμε τόν κίνδυνο τής ολιγανθρωπίας σέ βαθμό άκόμη πιό υψηλό άπ' ό,τι τόν δημιουργεί ή αναμία καί ή άπαιδία. Αλλά μήπως καί οί άνθρωποι πού παραβιάζουν συνειδητά τό νόμο δέν είναι «ολίγον άνθρωποι», δηλαδή κλάσματα άνθρώπου; Εύτυχώς, χάρη στό «προοδευτικό» φρόνημα, πού είναι διάχυτο σέ όλες τίς παρατάξεις, κίνδυνος θεσπίσεως αύστηρών νόμων δέν υπάρχει. 'Εξ άλλου, όπως θά «άποδειχθεΐ», κανείς πολιτικός, κανείς ύψηλοθεσίτης λειτουργός δέν «έφωράθη κλέπτωνόπώρας».'Άδίκα, λοιπόν, κατηγορούσε κάποιους «συντρόφους» του ό «Θείος Χό», ό ήγέτης τών Βιετναμέζων κομμουνιστών, ό περίφημος Χό Τσί Μίνχ: «"Αλλος θέλει νά καλοτρώει, νά είναι κομψός, τοϋ αρέσει όλο καί πιότερο ή πολυτέλεια, κάθε μέρα σπαταλά περισσότερα. Άπό πού προέρχονται τά χρήματα; Καί τό χειρότερο άκόμα, κλέβει τή δημόσια περιουσία, περιφρονεί τήν άκεραιό τη τα (τοϋ χαρακτήρα του), τή ν άρετήν. Τό τάδε μέλος της Επιτροπής μετακινείται μέ τό αυτοκίνητο τής υπηρεσίας, μετά ή γυναίκα του, σέ συνέχεια ο'ι κόρες του καί τά άγόρια του! Ποιός πληρώνει;».
Σας θυμίζουν, μήπως, τίποτε αύτά; Μήπως εικονογραφούν όχι τό βιετναμέζικο παρελθόν άλλά τό ελληνικό παρόν; * www.saranto.skargakos.gr

Ετικέτες

. Αγχος άγχος αδυνάτισμα αεροβική Αθήνα αθλητές Αιθαλομίχλη Αιθέρια έλαια αιμορραγία ακίνητη περιουσία Ακμή Ακτινοθεραπεία αλάτι αλιεύματα αλλαγή αλλαντικά Αλλεργίες άλματα αλόη Αλτσχάιμερ αμνησία Αμύγδαλα κατά του καρκίνου Άμυνα Αναισθητικό τζελ ανακούφιση Αναλγητικό αναπηρία ανασφάλιστοι Θεσσαλονίκη άνδρες Ανδρογενετική Αλωπεκία Ανεργία Ανοια Αντιβιοτικα αντιβιοτικά Αντικαρκινικές τροφές αντιμετώπιση αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας Αντιοξειδωτικά αντιφλεγμονώδη Αντώνης Σαμαράς αξία απειλή απελευθέρωση απλότυπος Ι αποθήκη Αποτοξίνωση αποτυχία ΑΠΡΙΛΙΟΣ αρετή Αρτηριακή πίεση Αρχαιολογικός χώρος Αρχιεπισκοπή ασβέστιο ασθένεια Άσθμα ασκήσεις άσκηση Ασπιρινη ασπιρίνη ατμοσφαιρική ρύπανση ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ αυπνία αυτισμός αυτοπεποίθηση ΑΧΕΠΑ βάρος βεξαροτένη βηματοδότης βήχας Βιβλία βιβλίο Βικτόρια Χίσλοπ βιντεοπαιχνίδια βιολογικό ρολόι βιταμίνες βιταμίνη C βιταμίνη D βιταμίνης D βλαστικά κύτταρα βλαστοκύτταρα βλαστοκύτταρα δοντιών Βοτανολογία Βουλή βούτυρο βυθίσματα βύσσινο Γαβράς Γαλα γάλα για βρέφη γάλα σόγιας Γαλλία γάμος γαρίδα γαστρεντερίτιδες Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση γαστρορραγίες Γενιά γέννηση γενόσημα φάρμακα Γήρανση Γιαγιάδες γιατρικό Γιον Ποπέσκου Τοπολόγκ Γιώργος Παπανδρέου γκρέιπφρουτ γλάυκωμα Γλυκαντική ύλη Γονείς γονίδιο λαιμαργίας γονίδιο parkin γόνιμες μέρες Γόνιμος Γονιμοτητα γονιμότητα γονόρροια γρήγορο φαγητό γρίπη Γρίπη των πτηνών γυμναστική γυναίκα Γυναίκες Δανία ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Δευτέρα Δημήτρης Κανδηλώρος Δήμος Καλαμαριάς Δημόσιο Διαβήτης Διαβητικος Διαβητολογική Εταιρεία διάγνωση Διάθεση Διαιτα Δίαιτα διαιτολόγιο Διαιτολόγος διακοπές διάστρεμμα διαταραχές Διατροφη διατροφή Διατροφολόγος Διδασκαλία Διεκδικήση Δικαιοσύνη διουρητικά βότανα Διουρητικο δισκογραφία Δόντια Δράση δραστηριότητα δροσερή αναπνοή Δυσκοιλιότητα δυσλεξία δυσλιπιδαιμίες Δωρεάν Εξέταση δώρο Έβρος Εγγόνια Εγκεφαλική ουσία Εγκεφαλικο εγκεφαλικό εγκέφαλος εγκυμοσύνη εθισμός εθιστικά φαγητά Ειρήνη Κοντοπίδου Εκδότης έκζεμα εκθέματα Έκτακτη έκτη γεύση εκφυλισμός νευρικών κυττάρων Ελαιόλαδο έλεγχος Έλενα Αλετράρη έλκος Ελλάδα Έλληνας Έλληνες Έλληνες επιστήμονες ελληνική κυβέρνηση Ελληνική Στατιστική Αρχή έλξεις εμβόλια παιδικά εμβόλιο εμβόλιο Καλαζάρ εμβόλιο κατά της γρίπης έμβρυο εμμηνόπαυση έμπλαστρο νικοτίνης Εμφραγμα έμφραγμα εναλλακτική ιατρική ενδομήτριο ενεργειακά ποτά ενέσεις Ενημέρωση έντερο ενυδάτωση εξαντλητικές δίαιτες εξωσωματική γονιμοποίηση ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ επανεμφάνιση επιδημία ιλαράς επιδόματα επικαιρότητα επικεφαλής επισκληρίδιος αναισθησία επιτροπή επιχείλιος έρπης εποχική γρίπη εργαζόμενος Εργαστήρι εργαστήριο Ερευνα έρευνα έρευνες έρωτας εταιρεία Ευαισθητοποίηση ευερέθιστο ευερέθιστο έντερο Ευρυδίκη Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχες Ευχές εφηβεία εφηβία εφηβική παχυσαρκία ζάχαρη Ζυγαρια ζωή Η5Ν1 ηλεκτρομαγνητικά πεδία ηλεκτρονική συνταγή ηλεκτρονική συνταγογράφηση ηλεκτρονικό τσιγάρο Ηλικία ηλικιωμένη Ημέρα Ημικρανία ημικρανίες ΗΠΑ Θαλασσαιμία θαύμα θέατρο θεραπεία θεραπευτικές ιδιότητες θερμίδες Θεσσαλονίκη θρεπτικά συστατικά θύμα θυμεκτομή θύμος αδένας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ιατρείο κοινωνικής αποστολής Ιατρικά ιατρικά επιτεύγματα 2011 ιατρικά τεστ Ιατρική Σχολή Ιατρικό ιατρικός σύλλογος Αθηνών ιγμορίτιδα ιδανικές τροφές ιδιοκτησία ιδιώτες Ιλαρά Ινομυωμα ινσουλίνη ιός ιός Η5Ν1 ιός της γρίπης των πτηνών ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ιστορία ιστοσελίδα ιχθυέλαιο ιώσεις Ιωση Καβάλα καισαρική τομή Κακάο Κακοποίηση κακοσμίες Καλαμαριά Καλή υγεία κανέλα Κάνναβη Καούρες καπνίσμα κάπνισμα καρδιά καρδιαγγειακές παθήσεις καρδιακή ανεπάρκεια Καρκινο καρκίνο καρκίνο του μαστού καρκίνος καρκίνος δέρματος Καρκίνος του προστάτη καρκίνος του στομάχου καρκίνος τραχήλου μήτρας καρκίνος ωοθηκών Καστελόριζο Κατάθληψη Καταθλιψη Κατάθλιψη κατανάλωση φρούτου καταπατητές κατάστημα καφές Κέντρο Εμβολιασμού Κέντρο Μεταμόσχευσης Παγκρέατος Κεράλα κιλά κιλό κινεζική κυβέρνηση κίνημα κίνηση κοιλιακός πόνος κόκκινο κρασί Κουζίνα Κουρκουμάς κρίσεις πανικού Κρίση κρύο κρυολόγημα Κύπρος κωμωδία Κωνσταντίνα Μούλιου Κωνσταντίνος Κούτσικας Κωστόπουλος Λαχανικά Λαχανικό Λεόντιος Παπαδόπουλος λευκά αιμοσφαίρια λημέρια Λιάνα Γεωργουλοπούλου Λιπαρα λιπαρά Λιπαρά ψάρια λιποαναρρόφηση λιποδιαλύτες Λιποθυμία Λίπος λιπώδης ιστός λογαριασμός Λουκέτο μαγείρεμα μαγνήσιο ΜΑΪΟΣ μαλλιά μαμά μανιτάρια μανταρίνι Μαραθώνιος Μαργαρίνη Μαρία Διαμαντοπούλου ΜΑΡΤΙΟΣ μασάζ μάσηση τροφής μαστό Μαυρη σοκολατα Μαύρη τομάτα μαύρο τσάι Μέγαρο Μουσικής μελάνωμα Μελίνα Μερκούρη μέση Μεσογειακή διατροφή Μεσοπόλεμος μεταβολισμός Μεταμόσχευση Μεταμόσχευση ήπατος μεταμόσχευση τεχνητής καρδιάς Μεχτίδης μήνας Μήνας μέλιτος μητρικό γάλα Μικρά Ασία μικροτσίπ μικώ μνήμη Μοναξια μόσχευμα καρδιάς Μουσείο μουσική Μπίλι Γκέιτς μπότοξ Μυρτώ Αντωνοπούλου ναρκωτικά νεκρός νερό νευρώνες νεφρική ανεπάρκεια νηστεία Νίκος Τουλιάτος ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Νοέμβριος νόσος Cushing ξένος ξηροί καρποί οδοντιατρική Οδοντίατροι Οδοντοκρεμες οθόνες αφής οι δράσεις των βοτάνων οικογένεια ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ οικονομία οικονομική βοήθεια ΟΚΑΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ολλανδία Ολοσωματική υπερθερμία Ολυμπιακοί Αγώνες Ομιλία Ομφάλιος λώρος όνειρο όραση οργανισμός όρεξη ορθορεξία ορμόνες Όσπρια οστεοπόρωση οστική πυκνότητα οσφυαλγία Ουρολογικό οφέλη άσκησης Παγκόσμια παγκόσμιος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παιδιά παιδική μηνιγγίτιδα παιδικό δέρμα παιδικός διαβήτης Παναγιώτα Καραστεργίου Παννελαδικές εξετάσεις Παππούδες παράλια παρέμβαση ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Πάρης Παπαχρήστος Παρίσι Πάρκινσον παρουσίαση παυσίπονα Παχυσαρκία Παχυσαρκίας πείνα περιοδεία Περιοδικό πίεση του αίματος πλάκες β-αμυλοειδούς Πλαστικό πλύσιμο χεριών πνευμονία Ποδηλατοδρομία πόλεμος Πολιτική Πολιτισμός πονοκέφαλος πόνος πορτοκάλι Ποτό πράσινο τσάι πριγκίπισσα. Σουηδία πρόβλημα Προϊόντα πρόκληση Πρόληψη προστατεκτομή προστάτη προστάτης προσφυγή Προσφυγικός Ελληνισμός Πρόσωπο πρόταση Πρωτεΐνη πρώτες βοήθειες πυρετός ρεύμα ρευματοειδής αρθρίτιδα ρόδι Ροκφορ Ρομπότ Ρουμάνος ρύζι ρυθμιστές διάθεσης σάκχαρο Σακχαρώδη Διαβήτη Σακχαρώδης Διαβήτης σαλάτα Σαλιγκάρια Σαλμονέλα Σαρακοστή σαρακοστιανά σαρδέλες σάτιρα Σεξ Σεξουαλική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ σεφ σημερινή σίκαλη σκάλες σκηνοθέτης σκλήρυνση κατά πλάκας Σκόρδο Σκοταδι Σκουός σοκ σοκολάτα σουσάμι Σουτιέν σπάνιες παθήσεις σπαστική κολίτιδα Σταυρούλα Τσατραφίλη Στέβια Στερηση στεφάνι στήριξη στομάχι στρες Συγγραφέας συμβουλές Συμβούλιο της Επικρατείας συμπληρώματα διατροφής Συνάχι σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου Σύνδρομο Down συνέδριο «Παιδεία για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα» Συνέδριο Υπερηχογραφίας συσσωρευμένη ακτινοβολία σύσταση Συχνουρία ταινία Ταξίδι ταράξακο ή αγριοράδικο Ταχτσή Τεριδονα Τεστ Παπ Τέχνη τεχνητό πάγκρεας τεχνολογία Τεχνολόγος Τροφίμων Τζάκι Τζεντάι Τζόγος τηγανητά Τιμόνι τοκετός Τουρισμός Τουρκία τράχηλος μήτρας Τρίτη Ηλικία τροφές τροφή τρόφιμα Τρυψάνης Τσιγάρα τσιγάρο Τσιγάρο Νικοτίνης τσίχλα τσουκνίδα τυροκομικά τύφλωση τύψεις υγεία Υγιεινή υπέρταση υπηρεσίες υγείας Υπνος Ύπνος υπογλυκαιμία υπογονιμότητα υπογραφή Υπουργείο Υπουργείο Υγείας Υπουργός φαγητό φαινόμενο του θερμοκηπίου φάρμακα φαρμακευτικές εταιρείες φαρμακοποιοί Φασουλής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ φιλάρχαιος φοιτητές φράκτη φράουλα Φρουκτόζη Φρούτα Φρούτο Φύση φυσική κατάσταση φυτά φυτικές ίνες Φως φωτίζουν Φωτοβολταϊκά εμφυτεύματα φωτογράφος χάκερς χάμπουργκερ Χάρις Κυριάκου Χατζηνικολάου Χειρουργική Χέρια χοληστερόλη Χονγκ Κονγκ χορτοφαγία Χορτοφάγος Χρόνια Πολλά χυμό χυμού βύσσινο χώνεψη ψάρια ψηφοφορία Ψυξη ψυχική υγεία Ωμέγα-3 ωορρηξία Ώριμη μπανάνα ωτίτιδα advancehealth.gr AIDS Alzheimer antigiransi.com belife.gr Blur Buy Greek for Christmas CIA diatrofi.gr dietup.gr digitallife.gr econews.gr Editor enet.gr evdomadaakrateias.blogspot.com facebook fimes.gr fitdiet.gr flowmagazine.gr friends by e-mail goodnet.gr greekbooks.gr health.ana-mpa.gr healthyliving.gr homeopathy.gr iator.gr iatronet.gr iatropedia.gr in.gr incardiology.gr irenepan.posterous.com jenny.gr Journal of Physiology Kωνσταντίνα Nικήτα kathimerini.gr Lancet livesmart.gr Medical News medicalnews.gr mednutrition.gr mybabysworld.gr myself.gr myworld.gr news.kathimerini.gr newsbeast.gr nutrimed.gr Oυλίτιδα obrela.gr omorfamystika.gr onasseio.gr Pfizer portal.kathimerini.gr protothema.gr real.gr sansimera.gr site Smartphone smartphones tanea.gr tovima.gr users.forthnet.gr vita.gr womenonly.gr www.ana-mpa.gr www.iatronet.gr www.kathimerini.gr www.medlook.net ygeia24.com ygeianews.gr ygeiaonline.gr zougla.gr

Φόρμα επικοινωνίας: Η Γνώμη σας για την συνέχεια της σελίδος μας;

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *